Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee MY LINE fysioterapia ja liikunnan asiakas- ja markkinointitoimintaa. Selosteessa kerrotaan, miten MY LINE fysioterapia ja liikunta käsittelee kuluttaja-asiakkaittensa sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ja muiden palveluidensa käyttäjien henkilötietoja asiakassuhde- ja markkinointitoiminnassa.

MY LINE fysioterapia ja liikunta sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita sen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. MY LINEN henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

Rekisterinpitäjä
MY LINE fysioterapia & liikunta
Sarvikuja 1
14200 Turenki
Y-tunnus: 2019874-7

Rekisteriä hoitava henkilö
Marjut Saarinen
Puhelinnumero: 010-281 0450
Sähköposti: marjut.saarinen@myline.fi

Rekisterin nimi
MY LINEN asiakasrekisteri

Rekisterin tietosisältö
Keräämme ja käsittelemme seuraavanlaisia asiakastietoja

  • – Perustiedot, kuten nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero, sukupuoli, ikä) sekä asiointikieli.
  • – Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelua ja/tai tuotetta sekä tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat- ja -kiellot.
  • – Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröintitietojen oikeuksia koskevat kirjaukset.
  • – Asiakkaan edustaman organisaation nimi sekä hänen asemansa organisaatiossa.
  • – Palvelumme käytössä syntyneet henkilötiedot tai verkkosivujemme käytön yhteydessä kerätyt tiedot esim. käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistamiseen liittyvät tiedot, palvelun käyttöä koskevat lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivuiltamme kerätyt tiedot (laitetunnus- ja tyyppi, käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset).
  • – Muut käyttäjän suostumuksella tapauskohteisesti määritellyt tiedot palvelun tuottamiseksi, esim. allergiat tai muu vastaava tieto
  • – Tallentava videovalvonta
  • – Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot

Lisäksi rekisteri voi sisältää muita rekisteröityyn ja tämän mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyviä muistiinpanoja ja muita asiakassuhteen hyvän hoitamisen edellyttämiä tietoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tiedot rekisteröidyn uutiskirjetilauksista, menneistä tai tulevista tapahtumaosallistumisista, yhteydenottopyynnöistä, tai tiedot rekisteröidyn tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen tai sellaisen sopimuksen valmistelemiseksi tai täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena. Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, pääsääntöisesti seuraaviin:

– Asiakasviestinnän ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen
– Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen, personointiin ja kehittämiseen
– Palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen ja markkinointiin
– Niin olemassa olevien kuin potentiaalistenkin asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
– Käsittelemme henkilötietoja palvelun käyttämisen, tilausten, ostosten, varauksien hallinnan, laskutuksen, peruutusten, palautusten, maksujen valvonnan, maksuajan myöntämisen, perinnän sekä reklamaatioiden hoitamisen ja rekisteröinnin yhteydessä
– Rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen
– Markkinatutkimuksiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin

Tietolähteet
Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään sopimuksen teon, tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana. Saatamme myös kerätä henkilötietoja muista julkisista tai yksityisistä lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa. Tällaisia lähteitä ovat esim. kaupparekisteri, Väestötietojärjestelmä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä tai Postin osoitetietojärjestelmä, kuitenkaan rajaamatta lähteitä vain edellä mainittuihin.

Mikäli asiakas on alle 18-vuotias, hän tarvitsee palveluidemme käyttöön huoltajan suostumuksen ja lisäksi suosittelemme keskustelemaan tietosuojasta huoltajan kanssa ennen palveluidemme käyttämistä.

Henkilötietojen säilytysaika
Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Joidenkin palveluiden viestinnällisiin osioihin, kuten keskustelupalstoille ja julkisiin palautteisiin, jää näkyviin käyttäjän nimimerkki ja siihen liittyvä käyttäjän tuottama sisältö myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Voimme myös olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan tai poistetaan viipymättä. Useat evästeet säilyvät käyttäjän koneella sivustolta poistumisen jälkeen. Evästeet voivat säilyä kuukausia viimeisen sivustolla käynnin jälkeen, ellei niitä poisteta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää MY LINEN sisäisten järjestelmien käyttöoikeuksia. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvatoimialan käyttämillä yleisesti hyväksytyillä teknisillä keinoilla. Manuaalista aineistoa säilytetään lukituissa toimistotiloissa. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstö ohjeistetaan asianmukaisesti. On kuitenkin huomioitava, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme asiakkaalle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

Evästeet
Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivuillamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen käytöstä ymmärtääksemme, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivujamme ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Asiakas voi estää evästeiden asentamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltaan kokonaan. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivumme käytettävyyteen.

Tietojen luovuttaminen
Asiakasrekisterin tiedot ovat vain ja ainoastaan MY LINEn käytössä, paitsi silloin kun em. yritys käyttää ulkoista palveluntarjoajaa palvelun tai tuotteiden toimittamisen niitä edellyttäessä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta MY LINEn ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle, ellei se ole MY LINEn tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Liiketoimintojemme myyminen, ostaminen, sulauttaminen tai muu uudelleenjärjestely saattaa edellyttää, että luovutamme henkilötietoja mahdollisille tai tosiasiallisille ostajille sekä heidän neuvonantajilleen tai että vastaanotamme henkilötietoja myyjiltä sekä heidän neuvonantajiltaan.

Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin / Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tietojen teknisen toteuttamisen vuoksi sen käyttäessä ulkopuolisia palveluntarjoajia tietojen säilytyksessä osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Nämä siirrot toteutetaan turvallisesti tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Tarkastus- ja korjauspyynnöt on osoitettava henkilörekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta joko käymällä henkilökohtaisesti tämän luona, tai lähettämällä allekirjoitetun kirjeen tai vastaavalla tavalla varmennetun asiakirjan, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän oikeus pyyntöön. Tarkastuspyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä edellyttäen, että niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai että niiden käsittelyyn tai säilyttämiseen ei ole voimassa Rekisterinpitäjää koskevia lakisääteisiä velvoitteita. Rekisteröidyllä on oikeus myös pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä mm. suoramarkkinointia ja siihen liittyvää profilointia varten.

Tietosuojaselosteen sisällön muuttaminen
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Tietosuojaselosteen päivitykset
Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 29.8.2018. Seloste on ollut käytössä 27.5.18 alkaen.